Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 1
Гаралт
1
Оролт
3 1 0
Гаралт
3

Тэмдэглэл