Жишээ тэстүүд

Оролт
3
3 10 4
2 4 10 15 20
Гаралт
1 1 1 0 0 
1
Оролт
4
10 4 39 2
3 5 10 11 12
Гаралт
3 0 1 0 3 
0

Тэмдэглэл