Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2S 2S 2C 2C
Гаралт
YES
Оролт
2
3S 2C
Гаралт
NO

Тэмдэглэл