Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3
3 4 5
3 9 1
Гаралт
392
1 1
Оролт
3 4
1 0 0 0
0 0 3 0
0 0 5 5
Гаралт
240
2 3

Тэмдэглэл