Жишээ тэстүүд

Оролт
60 60 45 55
80 80 8 32
Гаралт
1
Оролт
60 60 45 55
80 60 15 25
Гаралт
4
Оролт
50 50 35 45
90 50 35 45
Гаралт
0

Тэмдэглэл