Жишээ тэстүүд

Оролт
0 0 5 10 5
5 4 7 11 5
-7 1 4 7 8
0 2 13 5 6
2 -3 9 3 4
13 5 1 9 9
Гаралт
3

Тэмдэглэл