Жишээ тэстүүд

Оролт
10 0 1
-10 0 2 8
Гаралт
9.584544103
Оролт
50 60 10
50 60 20 40
Гаралт
0.000000000