Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1 3 5
Гаралт
2
Оролт
1 4 4 7
Гаралт
3
Оролт
2 2 4 100
Гаралт
0