Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 3
2 3
0 0
1 1
2 0
Гаралт
1 3 2
Оролт
4
1 2
2 3
1 4
-1 -2
3 5
-3 3
2 0
Гаралт
4 2 1 3

Тэмдэглэл