Жишээ тэстүүд

Оролт
ababba
Гаралт
bbba
Оролт
abbcbccacbbcbaaba
Гаралт
cccccbba

Тэмдэглэл