Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2 3
Гаралт
3
Оролт
5
1 4 5 3 2
Гаралт
10
Оролт
5
5 4 3 1 2
Гаралт
10

Тэмдэглэл