Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2 1
7 7 7
8 8 8
1 2 3
1 3 2
Гаралт
96
Оролт
2 1 0
1 1
1 1
1 -1
1 2
Гаралт
0

Тэмдэглэл