Жишээ тэстүүд

Оролт
3
pair pair int int int
Гаралт
pair<pair<int,int>,int>
Оролт
1
pair int
Гаралт
Error occurred