Жишээ тэстүүд

Оролт
6
1 2 3 1 2 3
Гаралт
3
1 2 3 
Оролт
7
4 5 6 5 6 7 7
Гаралт
1
7