B. Ромбо тоолох

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$w$ ба $h$ гэсэн эерэг бүхэл хоёр тоо өгөгджээ. Дараах чанаруудыг хангасан ромбын тоог ол:

  • Эерэг талбайтай.
  • Бүхэл кординаттай цэг дээр оройтой.
  • Ромбын оройнууд нь $(0, 0)$, $(w, 0)$, $(w, h)$, $(0, h)$ –д оройтой тэгш өнцөгтийн дотор талд эсвэл хил дээр нь байрлана. Өөрөөр хэлбэл ромбын оройн кординат $(x_{i}, y_{i}) $ –н хувьд $ 0 ≤ x_{i} ≤ w $ ба $ 0 ≤ y_{i} ≤ h $ нөхцөл биелэх ёстой.
  • Ромбын диагналууд нь координатын тэнхлэгүүдтэй параллель.

Ийм ромбын тоог ол.

Сануулж хэлэхэд ромбо гэдэг нь бүх тал нь хоорондоо тэнцүү дөрвөн өнцөгтийг хэлнэ.

Оролт

Эхний мөрөнд тэгш өнцөгтийн талууд болох $w$ ба $h$ $(1 ≤ w, h ≤ 4000)$ гэсэн 2 бүхэл тоо байна.

Гаралт

Ромбийн тоог гэвлэ.

C++ хэл дээр 64-битийн тоо хэрэглэх үед %lld-г хэрэглэхгүй байхыг зөвлөж байна. %I64d, эсвэл cin, cout стриймийг ашиглана уу.

Орчуулсан: Бат-Од

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
Гаралт
1
Оролт
1 2
Гаралт
0

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд ганцхан нөхцөл хангах ромбо олдоно. Түүний орой нь $(1, 0)$, $(2, 1)$, $(1, 2)$, $(0, 1)$ –д байрлах юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...