Жишээ тэстүүд

Оролт
3
3 2 1
1 2 3
Гаралт
2
Оролт
5
1 2 3 4 5
1 5 2 3 4
Гаралт
1
Оролт
5
1 5 2 3 4
1 2 3 4 5
Гаралт
3

Тэмдэглэл