Жишээ тэстүүд

Оролт
2 5
5
10
Гаралт
13
Оролт
3 8
8
16
13
Гаралт
32
Оролт
2 5000000
12500002500000
12500002500000
Гаралт
12500002500000

Тэмдэглэл