Жишээ тэстүүд

Оролт
4 4
1 2
2 1
3 4
4 3
Гаралт
2
Оролт
5 2
1 4
2 5
Гаралт
5
Оролт
4 5
1 2
2 3
3 1
2 4
4 1
Гаралт
3
Оролт
4 4
1 1
1 2
2 1
1 2
Гаралт
1

Тэмдэглэл