Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3
1 2
2 3
Гаралт
2
Оролт
1 2
2 2
Гаралт
1
Оролт
6 6
2 1
3 2
2 5
3 3
5 1
2 1
Гаралт
20

Тэмдэглэл