Жишээ тэстүүд

Оролт
5 3
0 -2 3 -5 1
2
Гаралт
10
Оролт
5 2
1 -3 -10 4 1
3
Гаралт
14
Оролт
3 3
-2 -5 4
1
Гаралт
11