Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2
2 2
Гаралт
2
Оролт
5
3
3 4 3
Гаралт
3
Оролт
31
12
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Гаралт
7

Тэмдэглэл