Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 1
2 2
3 3
Гаралт
1
Оролт
3
0 0
-1 0
0 1
Гаралт
0