Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
.*
..
**
Гаралт
1 1
Оролт
3 3
*.*
*..
...
Гаралт
2 3