Жишээ тэстүүд

Оролт
7 2
2 1 2
3 3 4 5
Гаралт
0
Оролт
7 2
2 1 3
3 2 4 5
Гаралт
3
2 6
3 2
6 3

Тэмдэглэл