E. Далбаа 2

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 128 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Шинэ $ISO$ стандарт гарснаар улс бүрийн далбаа $n × m$ хүснэгт хэмжээтэй, нүд бүр ѳгѳгдсѳн $26$ ѳнгийн аль нэгээр будагдсан байх ёстой болов. Дараах хоёр хязгаарлалт хийв:

  • мѳр бүр хамгийн ихдээ хоёр тѳрлийн ѳнгѳѳр будагдсан байна

  • зэргэлдээ нүд бүр ялгаатай ѳнгѳѳр будагдсан байна

Анхааруулахад, нэг багана хоёроос олон ѳнгѳѳр будагдсан байж болно. Бэрландын засгийн газар улсынхаа далбааг шинэ стандартад нийцүүлж ѳѳрчлѳхийн тулд хамгийн цѳѳн тооны ѳѳр ѳнгѳѳр сольж будах шийдвэр гаргав. Ингээд боломжит далбааны хувилбаруудаас нэгийг сонгохоор болов.

Оролт

Эхний мѳрѳнд далбааны мѳр, баганы хэмжээ болох $n$, $m$ ($1 ≤ n, m ≤ 500$) бүхэл тоонууд ѳгѳгднѳ. Дараагийн $n$ мѳрѳнд $m$ ширхэг тэмдэгтээс бүрдэх тэмдэгт мѳр ѳгѳгднѳ. Тэмдэгт бүр тухайн нүдний ѳнгийг илэрхийлэх цагаан толгойн ямар нэг жижиг үсэг байна.

Гаралт

Эхний мѳрѳнд $ISO$ стандартад тааруулан ѳѳрчлѳн будахад шаардлагатай хамгийн цѳѳн нүдний тоо. Дараагийн $n$ байж болох мѳрѳнд шинэ далбааны ямар нэгэн хувилбарыг хэвлэ.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
aaaa
bbbb
cccc
Гаралт
6
abab
baba
acac
Оролт
3 3
aba
aba
zzz
Гаралт
4
aba
bab
zbz
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...