Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 5 3
Гаралт
4
Оролт
5 4 11 8
Гаралт
20