Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 0 1 2
Гаралт
1
1
3
Оролт
8
1 2 3 4 5 6 7 8
Гаралт
1
3
6
10
16
24
40