Жишээ тэстүүд

Оролт
6 5
a
b
ab
ba
aba
Гаралт
3
5
3
3
1