Жишээ тэстүүд

Оролт
ab
ab
2
Гаралт
1
Оролт
ababab
ababab
1
Гаралт
2
Оролт
ab
ba
2
Гаралт
0

Тэмдэглэл