Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3 10
Venus
6 5 3
7 6 5
8 6 10
Earth
10 9 0
8 6 4
10 9 3
Mars
4 3 0
8 4 12
7 2 5
Гаралт
16

Тэмдэглэл