Жишээ тэстүүд

Оролт
100 3 50 50 0
100 3 50 50 0
Гаралт
1.000000
Оролт
100 3 50 50 0
100 2 48 50 0
Гаралт
0.888889
Оролт
100 3 50 50 0
100 1 50 50 50
Гаралт
0.500000

Тэмдэглэл