Жишээ тэстүүд

Оролт
4
abca
Гаралт
7
Оролт
4
abbc
Гаралт
3
Оролт
2
ab
Гаралт
1

Тэмдэглэл