Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
000
111
222
Гаралт
YES
Оролт
3 3
000
000
111
Гаралт
NO
Оролт
3 3
000
111
002
Гаралт
NO