Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
0 4
6 2
Гаралт
4
Оролт
2 2
0 4
5 2
Гаралт
3
Оролт
2 3
0 4
5 2
Гаралт
2

Тэмдэглэл