Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2 1000
3 1 2
Гаралт
8
Оролт
2 3 1000
2 2
Гаралт
24
Оролт
1 1 1000
5
Гаралт
0

Тэмдэглэл