Жишээ тэстүүд

Оролт
6 1
Гаралт
6
Оролт
4 2
Гаралт
0

Тэмдэглэл