Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2 5
Гаралт
10
Оролт
4 3 5
Гаралт
3