B. "A" үсэг

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Петя хэрхэн бичихийг сурч байгаа. Багш $A$ үсгийг дѳрвѳлжин шугамтай цаасан дээр бичихийг даалгавар болгов. Петя $A$ үсгийг зѳв бичсэн эсэхийг шалга.

$3$ хэрчим ѳгѳгднѳ. $A$ үсэг нь дараах нѳхцлүүдийг хангасан байх ёстой.

  • хоёр хэрчим нь ерѳнхий тѳгсгѳлтэй (эдгээрийг $1$-р, $2$-р хэрчим гэе). $3$-р хэрчим нь нѳгѳѳ хоёр хэрчим дээрх цэгүүдээр холбогдно.
  • $1$, $2$-р хэрчмийн хоорондох ѳнцѳг $0$-ээс их $90$-ээс хэтрэхгүй байна.
  • $3$-р хэрчим нѳгѳѳ хоёр хэрчмээ тус бүрд нь $1/4$-ээс багагүй харьцаанд хуваана. (Ѳѳрѳѳр хэлбэл хуваагдсан хэрчмийн бага хэсгийн уртыг урт хэсэгт нь хуваасан харьцаа $1/4$ээс багагүй).

Оролт

Эхний мѳрѳнд тэстийн тоо болох бүхэл тоо $t, (1 ≤ t ≤ 10000)$. Тэст бүр $3$ мѳрѳѳс бүрднэ. Уг гурван мѳрийн мѳр бүрт хэрчмүүдийн тѳгсгѳлийн хоёр цэгийн координат болох $4$ бүхэл тоо зайгаар тусгаарлагдан ѳгѳгднѳ. Бүх координатын абсолют утга $10^8$-аас хэтрэхгүй ба бүх хэрчим эерэг урттай байна.

Гаралт

Тэст болгны хариуг тус бүр нэг мѳрѳнд хэвлэнэ. Зѳв бичсэн бол $YES$, үгүй бол $NO$ гэж хэвлэнэ.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
4 4 6 0
4 1 5 2
4 0 4 4
0 0 0 6
0 6 2 -4
1 1 0 1
0 0 0 5
0 5 2 -1
1 2 0 1
Гаралт
YES
NO
YES
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...