E. Төөрдөг байшин

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Төөрдөг байшин нь модоор илэрхийлэгдэнэ (хос оройн хооронд яг нэг зам байх чиглэлгүй граф). Төөрдөг байшинд орох орой болон гарах орой нь тодорхой магадлалтайгаар сонгогдоно. Төөрдөг байшингаас гарахад Гүн Эхэнд Хайлтыг ашиглана. Хэрвээ явах боломжтой хэд хэдэн зам байвал ижил магадлалтайгаар сонгогдоно. Дараах псеудо-кодыг авч үзье:

DFS(x) 
  if x == exit vertex then 
    finish search$ 
  flag[x] <- TRUE 
  random shuffle the vertices' order in V(x) // here all permutations have equal probability to be chosen 
  for i <- 1 to length[V] do 
    if flag[V[i]] = FALSE then 
      count++; 
      DFS(y); 
  count++;

$V(x)$ бол $x$ оройн хөрш оройнуудын жагсаалт. $flag$ массив анх $FALSE$ утгаар дүүргэгдсэн. $DFS$ нь орох оройн параметртэй эхэлнэ. Хайлт дууссаны дараа $count$ хувьсагч үйлдлийн тоог хадгална.

Таны ажил бол төөрдөг байшингаас гарах үйлдлүүдийн тооны дунджийг олох юм.

Оролт

Эхний мөрөнд графын оройнуудын тоо $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^{5}$) байна. Дараагийн $n - 1$ мөрөнд хос бүхэл тоон утга $a_{i}$ ба $b_{i}$ байх ба $a_{i}$ болон $b_{i}$ оройнуудын хоорондох ирмэг буюу гарцыг харуулна. Өгөгдсөн граф нь мод байна.

Дараагийн $n$ мөрөнд эерэг хос тоонууд $x_{i}$ ба $y_{i}$ байх ба харгалзан $i$-р оройн орох болон гарах оройгоор сонгогдох магадлал юм. $i$-р оройг орц эсвэл гарцаар сонгох магадлал харгалзан ба -тай тэнцүү. Бүх $x_{i}$ ба $y_{i}$-н нийлбэр эерэг ба $10^{6}$-с хэтрэхгүй.

Гаралт

Үйлдлүүдийн тооны дундаж утгыг хэвлэ. Үнэмлэхүй болон харьцангуй алдаа $10^{ - 9}$-с их байж болохгүй.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 2
0 1
1 0
Гаралт
1.00000000000000000000
Оролт
3
1 2
1 3
1 0
0 2
0 3
Гаралт
2.00000000000000000000
Оролт
7
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Гаралт
4.04081632653

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр орох орой үргэлж 1 ба гарах нь үргэлж 2 байна.

Хоёр дахь жишээн дээр орох орой үргэлж 1 байх ба гарах орой нь 2/5 магадлалтайгаар 2-р орой мөн 3/5 магадлалтайгаар 3-р орой байна. Гарах орой нь 2 болон 3 байх тохиолдолд дундаж утга нь адилхан байна (ижилхэн тохиолдлууд). Эхний үйлдлийн үед гарах оройруу 0.5 магадлалтайгаар явна эсвэл гарц биш оройруу 0.5 магадлалтайгаар явна. Эхний тохиолдолд үйдлүүдийн тоо 1 байна, хоёр дахь тохиолдолд 3 байна. Нийт дундаж нь $2 / 5 × (1 × 0.5 + 3 × 0.5) + 3 / 5 × (1 × 0.5 + 3 × 0.5)$ гэж тооцогдоно.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...