Жишээ тэстүүд

Оролт
abc
Гаралт
YES
abc
Оролт
abcd
Гаралт
NO
Оролт
xxxyxxx
Гаралт
YES
xxxxxxy

Тэмдэглэл