G. Бүүм

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Boom (aka Hat) нэртэй алдартай тоглоомыг хялбарчилсан дүрэмтэйгээр авч үзье.

Тоглоомыг тоглож буй $n$ баг байна. Баг бүр хоёр тоглогчтой. Тоглоомын зорилго нь хамтрагчдаа үгсийг ижил үндэстэй болон ойролцоо сонсогддог үгсийг оролцуулахгүйгээр тайлбарлах юм.

$i$ багийн $j$ $(1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ 2)$ тоглогч хоёр тоогоор тодорхойлогдоно: $a_{ij}$ ба $b_{ij}$. Эдгээр тоонууд нь харгалзан уг оролцогчийн тайлбарлах чадвар болон ойлгох чадварыг илэрхийлнэ.

Түүнээс гадна тоглоомонд $m$ карт ашиглагдана. Карт бүр дээр үг бичсэн байна. $k$ $(1 ≤ k ≤ m)$ дугаартай карт $c_{k}$ тоогоор тодорхойлогдох буюу картын агуулж буй үгний таахад төвөгтэй байдлыг нь илэрхийлнэ.

Тоглоом эхлэхийн өмнө картуудыг ширээн дээр тавиад холино. Тэгээд багууд ээлжээр дараах байдлаар тоглоно: 1-р багийн 1-р тоглогч, 2-р багийн 1-р тоглогч, ... , n-р багийн 1-р тоглогч, 1-р багийн 2-р тоглогч, ... , n-р багийн 2-р тоглогч, 1-р багийн 1-р тоглогч гээд цааш үргэлжилнэ.

Ээлж бүр $t$ секундын турш үргэлжилнэ. Энэ нь иймэрхүү байдлаар явна: Анхандаа ээлж бүрийн хугацаа $t$ байна. Тоглогчид үлдсэн цаг 0-с их байхад тоглогч ширээн дээрээс нэг карт авах ба дээр нь байгаа үгийг хамтрагчдаа тайлбарлаж эхэлнэ. $i$-р багийн $j$-р тоглогчийн $k$ картан дээрх үгийг хамтрагчдаа ($i$-р багийн $q$-р тоглогч) тайлбарлахад шаардагдах хугацаа нь $max(1, c_{k} - (a_{ij} + b_{iq}) - d_{ik})$ (хэрвээ $j = 1$ байвал $q = 2$ байна эсрэг тохиолдолд $q = 1$)-тай тэнцүү. $d_{ik}$ утга бол $i$-р баг өмнөх ээлжиндээ $k$ үгийг тайлбарлахдаа зарцуулчихсан секундын тоо байна. Эхэндээ бүх $d_{ik}$ нь 0-тэй тэнцүү байна. Хэрвээ баг ээлжээ дуусахаас өмнө үгээ тааж чадвал дээр өгөгдсөн хугацаа ээлжийн хугацаанаас хасагдана, таасан үгийг агуулж буй карт тоглоомоос хасагдах ба баг нэг оноо хожиж тоглоом цааш үргэлжилнэ. Хэрвээ баг үгээ тааж чадахгүй бол карт ширээний тавцангийн хамгийн доор тавигдана, $d_{ik}$ утга үгийг тайлбарлаж өнгөрөөсөн ээлжийн хугацаагаар нэмэгдэнэ. Ингээд уг баг үнэхээр адилхан үгтэй болвол тэд үгийг эхнээс нь тайлбарлахгүй ба зогссон цэгээсээ эхлэн тайлбарлана. Бүх $m$ картны үгсийг зөв тааж дуусахад тоглоом дуусна.

Танд $n$ баг ба $m$ карттай тавцан өгөгдсөн. Та баг бүрийн хувьд тоглоомын төгсгөлд байх оноо болон таасан үгсүүдийг тодорхойлох ёстой.

Оролт

Эхний мөрөнд хоёр бүхэл тоон утга $n, t$ $(1 ≤ n, t ≤ 100)$ байх буюу харгалзан багуудын тоо болон ээлжийн үргэлжлэх хугацаа байна.

Дараагийн $n$ мөр бүрт дөрвөн бүхэл тоон утга: $a_{i1}, b_{i1}, a_{i2}, b_{i2}$ $(1 ≤ a_{ij}, b_{ij} ≤ 100)$ байх ба $i$-р багийн эхний болон хоёрдугаар тоглогчдын чадварууд юм. Багууд тоглох дарааллаараа өгөгдөнө.

Оролтын файлын дараагийн мөрөнд бүхэл тоон утга $m$ $(1 ≤ m ≤ 100)$ байх буюу картуудын тоо юм.

Дараагийн $2m$ мөрт картуудын тайлбар байна. Карт бүрийг хоёр мөр тодорхойлно. Тайлбарын эхний мөрөнд 20 тэмдэгтээс ихгүй урттай үг байна. Үгс зөвхөн Латин жижиг үсэг агуулна. Тайлбарын хоёр дахь мөрөнд бүхэл тоон утга $c_{k}$ ($1 ≤ c_{k} ≤ 100$) байх буюу $k$-р картан дээр бичигдсэн үгний таахад төвөгтэй байдлыг илэрхийлнэ. Картууд тавцан дээр дээрээс доошоо дараалалтай тавигдах дарааллаараа оролтонд өгөгдөнө. Бүх картан дээрх үгс ялгаатай.

Гаралт

$n$ мөр хэвлэнэ. $i$-р мөрөнд эхлээд $i$-р багийн хожсон оноо $s_{i}$-г хэвлэнэ. Тэгээд зайгаар тусгаарлагдсан $s_{i}$ үг хэвлэх буюу эдгээр нь $i$-р багийн таасан үгнүүд ба таасан дарааллаар хэвлэнэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
1 1 1 1
1 1 1 1
3
home
1
car
1
brother
1
Гаралт
2 home car 
1 brother 
Оролт
2 4
1 2 2 1
2 3 2 2
4
armchair
3
quetzalcoatl
10
pilotage
5
defibrillator
7
Гаралт
2 armchair quetzalcoatl 
2 pilotage defibrillator 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...