Жишээ тэстүүд

Оролт
5
-1
1
2
1
-1
Гаралт
3

Тэмдэглэл