Жишээ тэстүүд

Оролт
6 6
6 3
6 4
5 1
2 5
1 4
5 4
Гаралт
FHTAGN!
Оролт
6 5
5 6
4 6
3 1
5 1
1 2
Гаралт
NO

Тэмдэглэл