Жишээ тэстүүд

Оролт
0 0
1 1
0 1
Гаралт
YES
Оролт
0 0
1 1
1 1
Гаралт
YES
Оролт
0 0
1 1
2 2
Гаралт
NO