Жишээ тэстүүд

Оролт
2
[1,2)
(3,4]
Гаралт
1
Оролт
3
[1,3]
[2,6]
(5,7)
Гаралт
2