Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1,3,6,12
Гаралт
FRIENDS
Оролт
3
1,2,9
Гаралт
NOT FRIENDS