Жишээ тэстүүд

Оролт
5
25 10 5 2 1
Гаралт
-1
Оролт
3
4 3 1
Гаралт
6