B. OR Матриц

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Логик $OR$ үйлдлийг хоёр логик утгаар тодорхойлдог (${0, 1}$ утгууд хамаардаг). Хэрвээ хоёр утгын аль нэг нь $1$ бол логик утга нь $1$ гарна, эсрэг тохиолдолд $0$ гарна. Бид логик $OR$ үйлдлийг гурав эсвэл илүү олон логик утгуудад адил аргаар тодорхойлж чадна:

энд зарим нэг $a_{i} = 1$ бол үр дүн $1$-тэй тэнцүү байна, эсрэг тохиолдолд $0$-тэй тэнцүү байна.

Нэймд $m$ мөртэй $n$ баганатай $A$ матриц байгаа. Мөр нь $1$-ээс $m$ хүртэл дугаарлагдсан, багана нь $1$-ээс $n$ хүртэл дугаарлагдсан. $i$-р ($1 ≤ i ≤ m$) мөрний ба $j$-р ($1 ≤ j ≤ n$) баганы элементийг $A_{ij}$-р илэрхийлнэ. $A$ матрицын бүх элементүүд нь 0 эсвэл 1 байна. $A$ матрицаас Нэйм дараах томьёог ашиглан ижил хэмжээтэй $B$ матрицыг үүсгэнэ:

.

($B_{ij}$ матриц нь $A$ матрицын $i$-р мөр ба $j$-р баганы бүх элементийн $OR$ үйлдэл юм.)

Нэйм танд сорил болгон $B$ матрицыг өгч $A$ матрицыг таалгуулах гэж байна. Нэйм ухаалаг боловч тэр $B$ матрицыг тооцоолохдоо алдаа гаргаж магадгүй, харин $A$ матрицаас том хэмжээтэй байж болно.

Оролт

Эхний мөрөнд хоёр бүхэл $m$ ба $n$ ($1 ≤ m, n ≤ 100$) тоонууд агуулагдана. Эдгээр нь харгалзан матрицын мөрийн тоо болон баганын тоо юм.

Дараагийн $m$ мөр бүрт $B$ матрицын мөрийг тодорхойлох зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ширхэг бүхэл тоонууд агуулагдана ($B$ матрицын элемент бүр нь $0$ эсвэл $1$ байна).

Гаралт

Эхний мөрөнд хэрэв Нэйм $B$ матрицыг тооцоолохдоо алдаа гаргасан бол "$NO$" гэж хэвлэнэ, эсрэг тохиолдолд "$YES$" гэж хэвлэнэ. Хэрвээ эхний мөр "$YES$" бол дараагийн $m$ ширхэг мөрөнд өгөгдсөн $B$ матрицыг үүсгэх боломжтой $A$ матрицыг төлөөлөх $n$ ширхэг бүхэл тоонууд агуулагдана. Хэрвээ хэд хэдэн шийдэл байвал аль нэгийг нь хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
1 0
0 0
Гаралт
NO
Оролт
2 3
1 1 1
1 1 1
Гаралт
YES
1 1 1
1 1 1
Оролт
2 3
0 1 0
1 1 1
Гаралт
YES
0 0 0
0 1 0
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...