Бодлогууд

# Нэр
A Алтан систем Даариймаа
B Тархсан холболт Г.Мэндбаяр
C Сонгууль Даариймаа
D Бинго! Даариймаа
E Хамгийн тохиромжтойгоор урсга Г.Мэндбаяр
F Модны тухай хялбар бодлого Бат-Од